Põhikiri


Põhikiri .PDF failina.


PÕHJA-EESTI KOERTEKASVATAJATE KLUBI PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi (lühend PKKK, inglise keeles North Estonian Dog Breeders Club) on eraõiguslik mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt ning on 1954.a. loodud ALMAVÜ Teenistuskoerte Kasvatajate Klubi tegevuse järjepidevuse kandja.

1.2. PKKK on asutatud tähtajatult ning tema asukoht on Tallinn ning tegevuspiirkond Põhja-Eesti.

1.3. PKKK majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril

1.4. PKKK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning EKL (Eesti Kennelliit) ja FCI (Federation Cynologique Internationale) õigusaktidest.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID on:

2.1 Kaasa aidata tõukoerte kasvatamisele ning aretamisele;

2.2 Koguda ja vahendada tõukoerte kohta käivat informatsiooni;

2.3 Korraldada tõukoertealast harrastustegevust;


2.4 Oma eesmärkide saavutamiseks PKKK:
2.4.1 Koostab, kogub, vahendab ja levitab tõukoerte kohta käivat teavet;
2.4.2 Korraldab tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi, teste, eksameid ja muid kenneltegevusega seotud üritusi;
2.4.3 Korraldab kenneltegevusega seotud kursuseid, õppusi ja seminare.

2.5 PKKK majandustegevus toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.6 PKKK tegevuse põhimõte on liikmete hääleõigsuse võrdsus ning liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus.

3. LIIKMESKOND

3.1 PKKK liikmed võivad olla füüsilised isikud, kes juhinduvad käesolevast põhikirjast, täidavad PKKK juhtorganite otsuseid ning tasuvad PKKK liikmelisusega seotud makse.
3.2 PKKK liikmelisus ei ole pärandatav.

3.3 Liikme võib PKKK-st välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
3.3.1 on oluliselt rikkunud PKKK põhikirja või PKKK Juhatuse otsuseid või PKKK, EKL ja FCI eeskirju;
3.3.2 on olulisel määral kahjustanud PKKK huvisid.
3.3.3 ei ole tasunud liikmemaksu liikmelisuse lõppemise kuu jooksul või
3.3.4 tema avalduse alusel


3.4 Liikmele teatakse tema väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist, välja arvatud juhul kui liige arvatakse välja liikmemaksu mittetasumise pärast. Väljaarvataval PKKK liikmel on õigus enda väljaarvamise küsimuses juhatuse koosolekul sõna võtta. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. Liikme väljaarvamise avalduse rahuldab juhatus alati.
3.5 PKKK juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus pöörduda juhatuse koosolekule järgneva üldkoosoleku poole.

3.6 PKKK liikmelisuse arvestust korraldab PKKK juhatus.
3.6.1. Tema surma korral;
3.6.2. PKKK tegevuse lõpetamisel;
3.6.3. Kui liige on oluliselt rikkunud PKKK põhikirja või PKKK Juhatuse otsuseid või PKKK, EKL ja FCI eeskirju, või kui tema ei ole tasunud liikmemaksu liikmelisuse lõppemise kuu jooksul või on olulisel määral kahjustanud PKKK huvisid.

3.7. Liikme PKKK-st väljaarvamise otsuse teeb Juhatus.

3.8. Juhatuse koosoleku kuupäev teatatakse väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus enda väljaarvamise küsimuses Juhatuse koosolekul sõna võtta. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Liikme PKKKst väljaarvamise otsuse ärakiri tuleb saata PKKKst väljaarvatud liikmele 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. PKKKst välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makse.

3.9. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus pöörduda kirjaliku avaldusega Juhatuse koosolekulust järgmise üldkoosoleku poole.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. PKKK liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda ja hääletada PKKK üldkoosolekul või delegeerida oma hääl teisele PKKK liikmele;
4.1.2 olla valitud PKKK juhtimis- ja kontrollorganitesse ning avaldada kirjalikult soovi oma tagasikutsumiseks;
4.1.3 esitada päringuid PKKK juhtorganitele ning saada oma tegevuseks vajalikku teavet seadusega ettenähtud piires.

4.2 PKKK liige on kohustatud:
4.2.1 järgima käesolevat põhikirja ning PKKK juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2 tasuma liikmelisusega seotud makseid, mis ei ole tagastatavad;
4.2.3 teatama PKKK juhatusele oma posti- või elektronpostiaadressi.

5. JUHTIMINE

5.1 PKKK kõrgeimaks juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek.

5.2 Üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.2.1 põhikirja muutmine. Põhikirja muutmise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest;
5.2.2 tegevuseesmärkide muutmine. Tegevuseesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 PKKK liikmete nõusolek.
5.2.3 revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine;
5.2.4 PKKK-le kuuluvate kinnisasjade või registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise otsustamine ja nimetatud tehingute tingimuste määramine;
5.2.5 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2.6 sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine;
5.2.7 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
5.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
5.2.9 Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku juhatus hiljemalt viie kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.
5.2.10 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab PKKK juhatus ühingu kodulehel vähemalt 21 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
5.2.11 Üldkoosolek on otsustuspädev, sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust.
5.2.12 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
5.2.13 Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku PKKK juhatus juhul, kui seda on nõudnud kirjalikult vähemalt 1/10 PKKK liikmetest või PKKK vastava juhatuse otsuse alusel.
5.2.14 Erakorralise üldkoosoleku toimumisest teavitatakse PKKK liikmeid samal viisil kui üldkoosolekust.

5.3 PKKK juhatus
5.3.1 Juhatus esindab ja juhib ühingut.
5.3.2 Juhatus on 3-5 liikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
5.3.3 Juhatus valib juhatuse esimehe ning vajadusel kutsub ta tagasi.
5.3.4 PKKKd võivad esindada koos kaks juhatuse liiget;
5.3.5 Juhatus on PKKK alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulub:
5.3.5.1 vajadusel töökomisjonide või toimkondade loomine;
5.3.5.2 majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.3.5.3 muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.3.6 Juhatuse liikmel on õigus saada juhatuse liikme tasu ja hüvitust tema poolt tehtud põhjendatud kulutuste eest.
5.3.7 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.
5.3.7.1 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.3.7.2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed ja põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

6. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

6.1 PKKK majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust kontrollib revisjonikomisjon , milles on vähemalt kaks liiget;

7. MAJANDUSTEGEVUS, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

7.2 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule viie kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele lisatakse Revisjonikomisjoni arvamus.

7.3 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab Üldkoosolek.

7.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.

7.5 PKKK vara tekib liikmete liikmemaksudest, annetustest ning muust seadusega lubatud tulust.

7.6 PKKK valdab ja kasutab oma vara täieliku isemajandamise põhimõtetel ja lepinguvabaduse tingimustes.

7.7 PKKK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.8 PKKK likvideerimiskomisjon moodustatakse Juhatuse liikmetest juhul, kui PKKK Üldkoosolek ei otsusta teisiti.

7.9 PKKK likvideerimisel antakse Üldkoosoleku otsusega tema allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tegutseva juriidilise isiku valdusesse.


PKKK põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 23.05.2012